ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักกฏหมาย > กฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง > ประกาศ > ออกตามความพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ออกตามความพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตมีสำนักงานสาขา
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตมีสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ และเงื่อนไขในการอนุญาต
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบกิจการจัดการออกจำหน่ายและค้าตราสารแห่งหนี้
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตมีสำนักงานอำนวยสินเชื่อและเงื่อนไขในการอนุญาต
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตมีสำนักงานอำนวยสินเชื่อและเงื่อนไขในการอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศและเงื่อนไขในการอนุญาต
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นหรือทำหน้าที่ กรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขออนุญาตประกอบธุรกิจเพิ่มเติมและมีสำนักงานสาขา
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขออนุญาตประกอบธุรกิจเพิ่มเติมและมีสำนักงานสาขา
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบกิจการตัวแทนเรียกเก็บหนี้เงินกู้
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตเป็นการทั่วไปให้บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ประกอบกิจการจัดการโครงการแปลงทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และประกอบกิจการตัวแทนเรียกเก็บหนี้
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตเป็นการทั่วไปให้บริษัทเงินทุนประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม และภาษีอากรในการควบหรือโอนกิจการระหว่างบริษัทเงินทุน 12 บริษัท และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) กับธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ให้ความเห็นชอบโครงการรวมกิจการระหว่างธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุน 12 บริษัท
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อนุญาตให้บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ประกอบกิจการจัดการโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อนุญาตให้บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ประกอบกิจการตัวแทนเรียกเก็บหนี้
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กรณีเป็นตัวแทนหรือนายหน้า
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) ในการประกอบธุรกิจของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) ในการประกอบธุรกิจของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์และการขายชอร์ต
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนหรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในบรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ประกอบกิจการให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ฉบับที่ 3)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ฉบับที่ 4)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ฉบับที่ 5)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนให้เช่าซื้อรถยนต์บางประเภทที่รับโอนมาจากบุคคลทั่วไปนอกเหนือจากที่รับโอนมาจากผู้ประกอบกิจการจำหน่ายรถยนต์
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ประกอบกิจการให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดให้มีบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดให้มีบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบธุรกรรม Credit Linked Notes
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบธุรกรรม Credit Default Swaps
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทำธุรกิจติดต่อหรือแนะนำบริการของบริษัทหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายและค้าตราสารแห่งหนี้
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตมีสำนักงานอำนวยสินเชื่อและเงื่อนไขในการอนุญาต
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ธนพัฒน์ จำกัด และการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี

 

 

 

 
   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR