ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักกฏหมาย > กฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง > กฎกระทรวง > ออกตามความพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พุทธศักราช 2489 >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
28 เนื้อหา  
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2491) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2492) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2492) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทพันธบัตรออมสิน (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและการศึกษา (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทพันธบัตรออมสิน (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสินประเภทสงเคราะห์ทวีคูณ (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและการศึกษา (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและการศึกษา (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสินประเภทเคหสงเคราะห์ (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับจ่ายและโอนเงิน (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสินประเภทเคหสงเคราะห์ (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการออกสลากออมสินกุศล (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน (14 ก.ย. 2552)
 
หน้าที่ : 1 2

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR