ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักกฏหมาย > กฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง > พระราชบัญญัติ > พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
7 เนื้อหา  
 
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 (13 ก.ย. 2552)
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2487 (13 ก.ย. 2552)
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2505 (13 ก.ย. 2552)
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 พุทธศักราช 2528 (13 ก.ย. 2552)
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2540 (13 ก.ย. 2552)
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 พุทธศักราช 2541 (13 ก.ย. 2552)
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพุทธศักราช 2485 (ฉบับupdate) (13 ก.ย. 2552)
 

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR