ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักกฏหมาย > ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ > ส่วนนิติกรรมสัญญา งานคดี และกฎหมายเศรษฐกิจอื่น >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ส่วนนิติกรรมสัญญา งานคดี และกฎหมายเศรษฐกิจอื่น


ส่วนนิติกรรมสัญญา งานคดี และกฎหมายเศรษฐกิจอื่น

1. ขอหารือเรื่อง การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน

2. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....

โดยที่ทรัพย์สินที่อาจนำมาใช้เป็นประกันการชำระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองในลักษณะการจำนองตามมาตรา 703 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำกัดเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์มีทะเบียนบางประเภท จึงไม่สามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นมาจำนองเป็นประกันการชำระหนี้ได้ อีกทั้งกระบวนการในการบังคับจำนองมีความล่าช้า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ สมควรตรากฎหมายเพื่อรองรับการนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นประกันการชำระหนี้ในลักษณะที่ไม่ต้องส่งมอบการครอบครองแก่เจ้าหนี้ และสร้างระบบการบังคับหลักประกันที่มีความรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

3. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ....

กำหนดให้สถาบันการเงินนำส่งเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากในอัตราร้อยละ 0.4 ต่อปี ของยอดเงินรับฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครอง (มาตรา 49 แห่งพ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 กำหนดให้สถาบันการเงินนำส่งเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากตามอัตราที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต่ต้องไม่เกินร้อยละหนึ่งต่อปี ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครอง)

4. ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ....

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (มาตรา 7 (5) กำหนดให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันทั้งต้นเงินและ ดอกเบี้ย หรือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นตามที่คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากกำหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรีคลัง และ
มาตรา 27 กำหนดให้การลงทุนตามมาตรา 7 (5) ต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของการลงทุนทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากกำหนด)


 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR