ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักกฏหมาย > ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ > ส่วนกฎหมายเศรษฐกิจการเงิน การออมและการลงทุน >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ส่วนกฎหมายเศรษฐกิจการเงิน การออมและการลงทุน


ส่วนกฎหมายเศรษฐกิจการเงิน การออมและการลงทุน

            1. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....

          โดยที่ทรัพย์สินที่อาจนำมาใช้เป็นประกนการชำระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองในลักษณะของการจำนองตามมาตรา 703 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำกัดเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์มีทะเบียนบางประเภท จึงไม่สามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นมาจำนองเป็นประกันการชำระหนี้ได้ อีกทั้งกระบวนการการบังคับจำนองมีความล่าช้า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ สมควรตรากฎหมายเพื่อรองรับการนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นประกันการชำระหนี้ในลักษณะที่ไม่ต้องส่งมอบการครอบครองแก่เจ้าหนี้ และสร้างระบบการบังคับหลักประกันที่มีความรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ

            2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชกำหนดว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. ...
.
          หลักการและเหตุผลในการแก้ไข คือ
          1) แก้ไขเพิ่มเติมนิยามให้ครอบคลุมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ในรูปต่างๆ
          2) รองรับให้การโอนและการรับโอน หมายถึง การให้ไว้เป็นหลักประกันและการรับเป็นหลักประกันด้วย
          3) ปรับปรุงบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจจัดตั้งในรูปของทรัสต์ได้
          4) กำหนดให้นิติบุคคลเฉพาะกิจและลูกหนี้ร่วมกันกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากสินทรัพย์กรณีที่ไม่อาจคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามสูตรที่กำหนดแต่เดิม และหากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้อัตราที่สำนักงานประกาศกำหนด
          5) กำหนดให้รัฐมนตรีซึ่งรักษาการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย โดยคำแนะนำของ ก.ล.ต. มีอำนาจกำหนดลักษณะการโอนสินทรัพย์ที่ไม่ถือว่าเป็นการโอนอันมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลซึ่งทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ
          6) ยกเลิกการกำหนดให้ผู้ถือหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือสินทรัพย์ที่รับโอนมาก่อนเจ้าหนี้อื่น และให้นิติบุคคลเฉพาะกิจรับโอนสิทธิเรียกร้องที่เป็นคดีในศาลได้
          7) รองรับให้นิติบุคคลเฉพาะกิจได้รับความคุ้มครองในการบังคับชำระหนี้จากกระแสเงินสดที่เกิดจากสินทรัพย์ที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นหลักประกัน ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจะเกิดก่อนหรือหลังที่ผู้ให้หลักประกันล้มละลาย

            3. ร่างพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

          เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 โดยแก้ไขปรับปรุงสินทรัพย์ การบริหารสินทรัพย์ และการตีราคาสินทรัพย์ของทุนสำรองเงินตรา           เพื่อให้การบริหารทุนสำรองเงินตรามีความคล่องตัวมากขึ้นและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ดังนี้
          (1) กำหนดให้เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่ธนาคาร และพันธบัตรเอกชนต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการกำหนด เป็นทุนสำรองเงินตราหนุนธนบัตรออกใช้
          (2) กำหนดให้กรณีกำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ อันเป็นเรื่องการคำนวณ ยังไม่ใช่ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง ให้รับรู้ในบัญชีสำรองพิเศษ
          กำหนดให้กรณีมีการจำหน่ายสินทรัพย์และเกิดผลกำไรหรือขาดทุนจริงแล้ว จึงรับรู้ในบัญชีผลประโยชน์ประจำปี
          (3) แก้ไขเพิ่มเติมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทำธุรกรรมเพื่อบริหารสินทรัพย์ รวมทั้งจ้างสถาบันการเงินเป็นผู้บริหารสินทรัพย์แทนเช่นเดียวกับการบริหารสินทรัพย์ที่เป็นเงินสำรองทางการอื่นๆ

            4. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ....

          กำหนดให้มีกองทุนการออมภาคบังคับให้แรงงานในระบบทุกคนเข้าเป็นสมาชิกกองทุน มีการกำหนดอัตราเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุน โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน กำหนดการจ่ายเงินเข้ากองทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง กำหนดเรื่องการบริหารจัดการกองทุน การกำกับดูแลกองทุน รวมทั้งกำหนดเรื่องสิทธิของสมาชิกที่ได้รับจากกองทุน สมาชิกจะรับผลประโยชน์ทดแทนตามจำนวนเงินสะสม หรือเงินสมทบในส่วนของตนและดอกผลที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้หลังเกษียณให้เพียงพอต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

            5. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

          แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้สอดคล้องกับกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพราะมีการกำหนดให้สมาชิกบางส่วนของกองทุนภาคสมัครใจขึ้นทะเบียนเป็นภาคบังคับได้

            6. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง พ.ศ. ....

          เนื่องจากการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อรูปแบบหนึ่ง โดยให้สินเชื่อในรูปของเครื่องมือ เครื่องจักร หรือเครื่องใช้ต่างๆ และธุรกิจลิสซึ่งยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อใช้กำกับดูแล ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจลิสซึ่ง จึงมีความจำเป็นในการยกร่างกฎหมายเฉพาะเพื่อใช้กำกับดูแลธุรกิจลิสซิ่งให้มีบทบาท ในการสนับสนุนด้านการผลิตและบริการ อันจะเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

            7. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริ่ง พ.ศ. ....

          ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจแฟ็กเตอริ่ง ซึ่งเป็นการรับโอนหนี้ทางการค้ายังดำเนินการอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากขาดมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ประกอบกับมีปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคทำให้ธุรกิจไม่ขยายตัวเท่าที่ควรและไม่สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาระบบการเงินทุกด้านที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและเห็นว่า แนวทางการมีกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจแฟ็กเตอริ่งจะเป็นมาตรการเสริมให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR