ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักกฏหมาย > ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ > ส่วนกฎหมายเศรษฐกิจการคลัง และภาษี >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ส่วนกฎหมายเศรษฐกิจการคลัง และภาษี

 

ส่วนกฎหมายเศรษฐกิจการคลัง และภาษี

           1. ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

         เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันทั้งในเรื่องฐานภาษี อัตราภาษี และการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         2. ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....

          เพื่อกำหนดให้มีกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐกำหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลาง การจัดหารายได้ การกำหนดแนวทางในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายของแผ่นดิน การบริหารการเงินและทรัพย์สิน การบัญชีกองทุนสาธารณะ การก่อหนี้หรือการดำเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินหรือภาระทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องใช้เป็นกรอบในการจัดหารายได้ กำกับการใช้จ่ายเงินตามหลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อความเป็นธรรมในสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ที่กำหนดให้มีกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ

         3. ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. ....

          ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ เพื่อจัดเก็บภาษีการรับมรดกจากผู้ที่ได้รับทรัพย์สินจากผู้ตายและเก็บภาษีการให้จากผู้ได้รับโอนทรัพย์สินจากเจ้าของทรัพย์สิน เป็นการจัดโครงสร้างภาษีอากรเพิ่มเติมขึ้นใหม่ให้มีการจัดเก็บภาษีทางตรงมากขึ้นและเป็นการลดช่องว่างระหว่างคนร่ำรวยกับคนยากจนและเพื่อให้มีรายได้ในการที่จะอำนวยความผาสุกให้แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม

         4. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

          เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่างๆ ทั้งทางน้ำ ทางอากาศ ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ผลที่เกิดขึ้นมีทั้งความเสียหายที่เกิดแก่สังคมโดยส่วนรวม และแก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยส่วนใหญ่ยังคงเน้นมาตรการบังคับและควบคุมเป็นหลัก ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี ในปัจจุบันประเทศต่างๆได้นำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เป็นมาตรการเสริมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษลดการก่อมลพิษ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและการบริโภคไปในทางที่ก่อมลพิษน้อยลง นอกจากนี้ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ยังช่วยให้มีการนำผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนภายใน ซึ่งทำให้ผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งนำรายได้ที่จัดเก็บได้จากการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ดังกล่าวกลับคืนมาจัดการสิ่งแวดล้อม

         5. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำจากค่าบีโอดีและปริมาณสารแขวนลอย พ.ศ. ....

          เป็นกฎหมายลำดับรองที่กำหนดรายละเอียดของการดำเนินการในทางปฏิบัติเพื่อจัดเก็บภาษี
การปล่อยมลพิษทางน้ำจากค่าบีโอดี และปริมาณสารแขวนลอย

         6. ร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ....

          ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีป้ายให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับเทคโนโลยีของป้ายที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยภาษีป้ายได้ใช้บังคับมานาน สมควรที่จะปรับปรุงคำนิยาม การยกเว้นภาษี การกำหนดอัตราภาษีให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีของป้ายที่เปลี่ยนไป การปฏิบัติจัดเก็บภาษี ค่าปรับและเงินเพิ่มให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันยิ่งขึ้น


 

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR