ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักกฏหมาย > กฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง > ประกาศ >

เนื้อหาหลัก

Untitled Document
ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485
ออกตามความพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485
ออกตามความพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พุทธศักราช 2489
ออกตามความพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พุทธศักราช 2496
ออกตามความพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501
ออกตามความพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505
ออกตามความพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
ออกตามความพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523
ตามความพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
ออกตามความพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ออกตามความพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ออกตามความพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545
ออกตามความพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545
ออกตามความพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พุทธศักราช 2541
ออกตามความพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR