ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักกฏหมาย > กฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง > พระราชบัญญัติ >

เนื้อหาหลัก

Untitled Document
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พุทธศักราช 2489
พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ พุทธศักราช 2494
พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พุทธศักราช 2496
พระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช 2501
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พุทธศักราช 2505
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พุทธศักราช 2509
พระราชบัญญัติให้อำนาจและกำหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พุทธศักราช 2514
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พุทธศักราช 2522
พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พุทธศักราช 2523
พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พุทธศักราช 2524
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พุทธศักราช 2530
พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พุทธศักราช 2534
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พุทธศักราช 2535
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2536
พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พุทธศักราช 2543
พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พุทธศักราช 2543
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พุทธศักราช 2545
พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2545
พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2545
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พุทธศักราช 2546
พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองประกันเงินฝาก พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR