ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักกฏหมาย > รู้จักสำนักกฎหมาย >

เนื้อหาหลัก

 


วิสัยทัศน์ของสำนักกฎหมาย

“หน่วยงานหลักด้านกฎหมายเศรษฐกิจการคลังของประเทศ”

 

พันธกิจของสำนักกฎหมาย

1. พัฒนาและสนับสนุนงานด้านกฎหมายเศรษฐกิจการคลัง โดยการยกร่างกฎหมาย ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งเสนอแนะความเห็นทางกฎหมายต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานคดีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2. พัฒนาระบบข้อมูลทางกฎหมายเศรษฐกิจการคลังให้มีความถูกต้องและทันสมัย โดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้

3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอและกฎหมายที่ออกตามนโยบาย หรือมาตรการต่าง ๆ ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

 

เป้าประสงค์ของสำนักกฎหมาย

1. เพื่อให้มีผลงานด้านกฎหมายเศรษฐกิจการคลังที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2. เพื่อประสานงานที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเศรษฐกิจการคลัง

4. เพื่อให้บุคลากรในสำนักกฎหมาย มีระเบียบวินัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

ยุทธศาสตร์ของสำนักกฎหมาย

1. เสนอกฎหมายเศรษฐกิจการคลังเพื่อสนับสนุนการเสนอแนะนโยบายของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2. เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการตรากฎหมาย

3. ส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านกฎหมายเศรษฐกิจการคลังและด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

4. เสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณให้แก่บุคลากร
 


GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR