ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > FPO Info > โครงสร้างคณะทำงาน >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
โครงสร้างคณะทำงาน

  • รายนามคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประธานคณะทำงาน


รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ที่กำกับดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


รองประธานคณะทำงาน


ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


คณะทำงาน

 


ผู้แทนสำนักนโยบายการคลัง
  ผู้แทนสำนักนโยบายภาษี
  ผู้แทนสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
  ผู้แทนสำนักนโยบายการออมและการลงทุน
  ผู้แทนสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
  ผู้แทนสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  ผู้แทนสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์
ทางการเงิน
  ผู้แทนสำนักกฎหมาย
  ผู้แทนศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ
  หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ผู้แทนสำนักเลขานุการกรม
  นายอนุรักษ์  ยิ้มกลั่น   
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


คณะทำงานและเลขานุการ


 


นายสมชาย ลีลาพราว
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวไพลิน ช่างภิญโญ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนามาตรฐานระบบการบริหาร
  นางสาวแววตา จันทวงค์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR