ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > FPO Info > ข้อมูลทั่วไป >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ เช่น ข้อมูลข่าวสารการประกวดราคา ประกาศสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน เป็นต้น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิที่ประชาชนพึงรับทราบตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฯ และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สศค. ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ สศค. และสามารถติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของ สศค. ได้อย่างโปร่งใส ทั้งนี้ สศค. ได้แบ่งการเปิดบริการข้อมูลข่าวสารออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1) การเปิดเผยโดยการนำข้อมูลข่าวสารตั้งแสดงไว้ในห้องสมุดของ สศค.
   (ตั้งอยู่ชั้นที่ 5 ตึกกระทรวงการคลัง)

2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใน Website
   (www.fpo.go.th/FPO/info/command.html)

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR