ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด > รวมบทความสำคัญและงานวิจัย >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
บทความสำคัญ และงานวิจัยต่างๆ

บทความสำคัญ และงานวิจัยต่างๆ

 • ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good Governance)
 • มาตรการคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
 • ตัวอย่างรูปแบบพฤติกรรมความขัดแย้งกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
 • มาตรการกฎหมายในการป้องกันความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
 • ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • การวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับจริยธรรม
 • จรรยาบรรณข้าราชการต่างประเทศ
 • พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
 • การจัดทำโครงการริเริ่มที่ส่งผลสำเร็จเร็ว
 • The Quality of Governance
 • Worldwide Governance Indicators (WGI)
 • โครงการริเริ่มที่ส่งผลสำเร็จเร็ว
 • คุณธรรม-จริยธรรม ระเบียบวาระแห่งชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
 • The Good Governance Standard for Public Service
 • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันในสังคมไทย
 • การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในระบบราชการ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ ภาวะผู้นำกับผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน
 • ความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการ
 • ความยุติธรรมในองค์การกับผลการปฏิบัติงาน
   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR