ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด > เกี่ยวกับศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค. > คำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  


                   โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2541 มาตรา 77 บัญญัติว่า รัฐต้องจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

                    สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกข้าราชการและลูกจ้าง ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี จนเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับกันทั่วไปดังต่อไปนี้

                   1. พึงกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ และกล้าทำ และกล้ารับผิดชอบ บนพื้นฐานของความถูกต้องและชอบธรรม
                   2. พึงคิด พูด และกระทำ เฉพาะในทางสร้างสรรค์
                   3. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยยึดหลักคุณธรรม ความถูกต้องและผลประโยชน์ส่วนรวม
                   4. พึงเปิดใจให้กว้าง รับฟังความคิดเห็นหรือเหตุผลของผู้อื่น และร่วมมือในการทำงานเป็นทีม
                   5. พึงเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล งาน และองค์กรอย่างไม่หยุดนิ่งไปสู่การได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
                   6. พึงสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกต่อส่วนรวม และกระทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น
                   7. พึงรักษาเกียรติภูมิของตนเองและองค์กร โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ขององค์กร
                   8. พึงมีจิตสำนึกในการให้บริการ โดยยึดหลักรวดเร็ว ถูกต้อง ด้วยกิริยาและวาจาที่สุภาพ
                   9. พึงอุทิศ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมส่วนรวม
                   10. พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานในองค์กรอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม


ให้ไว้ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. 2544

(ลงชื่อ)   สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

(นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR