ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด > เกี่ยวกับศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค. > รายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
รายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน


รายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน

          สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้มีคำสั่ง สศค. ที่ 60/2548 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค. และแต่งตั้งคณะทำงานประจำกลุ่มงาน ในศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค. โดยมีองค์ประกอบคณะทำงานและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

          องค์ประกอบคณะทำงาน

           คณะทำงานประจำกลุ่มงานในศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค. ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน มีองค์ประกอบดังนี้
          1. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค.
          2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่กำกับดูแลกลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค.
          3. ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ เป็นผู้จัดการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค.
          4. คณะทำงานประจำศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค.

          1) กลุ่มงานปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทำงาน ประกอบด้วย
              (1) ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ หัวหน้าคณะทำงาน
              (2) นางสาวจุฑาพร สุรเชษฐ์คมสัน เศรษฐกร 8ว. คณะทำงาน
              (3) นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ เศรษฐกร 8ว. คณะทำงาน
              (4) นางสาวภัทราศรัย ไชยเชาว์ เศรษฐกร 5 คณะทำงาน
              (5) นางสาวศิริตลา แสงด้วง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 คณะทำงานและเลขานุการ

           2) กลุ่มงานส่งเสริมแผนสร้างราชการใสสะอาดและจริยธรรม ประกอบด้วย
              (1) นางสุนิตตรา สิทธิเสฏฐพงศ์ เศรษฐกร 8ว. หัวหน้าคณะทำงาน
              (2) นางวนิดา บุรณศิริ เศรษฐกร 8ว. คณะทำงาน
              (3) นางสาวนวจิตต์ บุณยรัตนพันธุ์ เศรษฐกร 8ว. คณะทำงาน
              (4) นางสาวเอม เจริญทองตระกูล เศรษฐกร 6ว. คณะทำงาน
              (5) นางสาวศิริตลา แสงด้วง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 คณะทำงานและเลขานุการ

           3) กลุ่มงานตรวจสอบความโปร่งใสและประเมินความใสสะอาด ประกอบด้วย
              (1) นางสาวอุดมลักษณ์ โรหิตศิริ เศรษฐกร 8ว. หัวหน้าคณะทำงาน
              (2) นางสาวเพ็ญภร ตรีสกุลวัฒนา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7 คณะทำงาน
              (3) นางสาวกัญญา กันโอภาส บุคลากร 6 คณะทำงาน
              (4) นายสุธี เหลืองอร่ามกุล เศรษฐกร 5 คณะทำงาน
              (5) นางสาวศิริตลา แสงด้วง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 คณะทำงานและเลขานุการ

 

อำนาจหน้าที่

          1. ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค. มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานสร้างราชการใสสะอาด ดังนี้

              1.1 ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิบัติการเบื้องต้นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/223 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว ให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างราชการใสสะอาด
              1.2 ดำเนินการตามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ในประเด็นการประเมินผล : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่วัด7 ระดับ ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอน
              1.3 ประสานการดำเนินงานกับสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. หน่วยงานกลางอื่น ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
              1.4 กำกับ ติดตาม เสนอแนะ และให้คำปรึกษา เพื่อให้แผนและมาตรการสร้างราชการใสสะอาดบรรลุผลตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย และแนวนโยบายของรัฐบาล
              1.5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดในรอบปีไปยังสำนักงาน ก.พ.
              1.6 แต่งตั้งกลุ่มบุคคลหรือบุคคลเพื่อช่วยดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามความเหมาะสม
              1.7 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          2. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค. รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้จัดการศูนย์ฯ และกลุ่มงานต่างๆ ของศูนย์ฯมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

              2.1 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค. มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับ ดูแล ติดตาม เสนอแนะ ดำเนินการ และให้คำปรึกษาเพื่อให้แผนและมาตรการสร้างราชการใสสะอาด ของ สศค. บรรลุผลตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย และแนวนโยบายของรัฐบาล
              2.2 รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                   1) กำกับ ดูแล เสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิบัติการเบื้องต้นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ และการดำเนินการ ตามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ในประเด็นการประเมินผล : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                   2) ประสานงานการทำงานกับสำนักงาน ก.พ. หน่วยงานกลางอื่น ตลอดจนส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
                   3) เป็นผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการสร้างราชการใสสะอาด
                   4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค. มอบหมาย
              2.3 ผู้จัดการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                   1) กำกับ ดูแล เสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสศค. โดยมีอำนาจติดตาม ดูแลการดำเนินการต่างๆ
                   2) ประสานงานการทำงานกับสำนักงาน ก.พ. หน่วยงานกลางอื่น ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน สศค.
                   3) รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางข้างต้นไปยังผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค. มอบหมาย
                   4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค. มอบหมาย
              2.4 กลุ่มงานปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทำงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                   1) จัดหรือพัฒนารูปแบบ หรือวิธีการทำงาน หรือกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่า และโปร่งใสในการทำงานและบริการประชาชนไปสู่ราชการใสสะอาด
                   2) ดำเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
                   3) จัดทำดัชนีวัดประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงาน
                   4) ประสานการดำเนินการเพื่อการพัฒนาตัวแบบและความรู้ใหม่ๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานกับสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง
                   5) ให้ความรู้หรือคำปรึกษาแนะนำและขยายผลการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานไปยังหน่วยงานในสังกัด สศค.
                   6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
              2.5 กลุ่มงานส่งเสริมแผนสร้างราชการใสสะอาดและจริยธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                   1) จัดทำ ทบทวน และส่งเสริมแผนกลยุทธ์หน่วยงานใสสะอาด
                   2) เป็นศูนย์กลางเพื่อติดต่อกับหน่วยงานกลางต่างๆ ในอันที่จะส่งเสริมราชการใสสะอาด
                   3) ให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดทำแผนกลยุทธ์ และการจัดทำรายงานผลงานประจำปี
                   4) เป็นศูนย์กลางการดำเนินการตามมาตรฐานทางคุณธรรม และค่านิยมสร้างสรรค์ ดยประสานกับหน่วยงานกลาง รวมทั้งกำกับดูแลให้หน่วยงานในสังกัด สศค. ดำเนินการ
                   5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
              2.6 กลุ่มงานตรวจสอบความโปร่งใสและประเมินความใสสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                   1) ตรวจสอบประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงาน
                   2) จัดทำรายงานการตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาแผนกลยุทธ์หน่วยงานใสสะอาด
                   3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR