ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด > เกี่ยวกับศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค. > หน้าที่ของศูนย์ประสานราชการใสสะอาด >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
หน้าที่ของศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

หน้าที่ของศูนย์ประสานราชการใสสะอาด


           ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานการสร้างราชการใสสะอาดในกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด หรือส่วนราชการที่เทียบเท่า ดังนี้
           
            (1) จัดทำและผลักดันการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ “หน่วยงาน/จังหวัดใสสะอาด” ของส่วนราชการนั้น จัดทำดัชนีชี้วัดความโปร่งใส
            (2) ประสานการทำงานกับสำนักงาน ก.พ. หน่วยงานกลางอื่นตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม จังหวัดนั้น
            (3) กำกับติดตามเพื่อให้แผนและมาตรการสร้างราชการใสสะอาดของหน่วยงานบรรลุผลตามมติคณะรัฐมนตรี

           การกวาดล้างความทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไปจากสังคมหรือวงราชการเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลานาน ซึ่งวิธีการที่จะชะล้างความสกปรกคือ การสร้างความใสสะอาด ในกระบวนการ บริหารงานและสร้างระบบถ่วงดุลอำนาจในทุกระดับ ทั้งนี้ จึงต้องกระตุ้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตระหนัก จงรักภักดีต่อประเทศชาติ และสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน เห็นพิษภัย ของการทุจริต คอร์รัปชันที่จะเป็นตัวบ่อนทำลายและกัดกร่อนรากฐานความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติโดยรวม อันจะส่งผลร้ายต่อลูกหลานในอนาคต

            การสร้างราชการใสสะอาดจึงเป็นกลยุทธ์ทางบวกที่มีโอกาสสำเร็จได้เร็ว โดยการดึงพลังส่วนดีของมนุษย์ออกมาพร้อมกับใช้พลังของสังคมควบคุมให้ข้าราชการมีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ สิ่งดีต่อสังคมแทนการเอาเปรียบและคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและหมู่คณะ ทั้งนี้จึงต้องสร้างคุณภาพของคนในภาครัฐให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องช่วยกันเสริมสร้างคนดี และกันคนไม่ดีออกไปจากภาคราชการ

 


   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR