ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน > ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 

 

ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
หม่อมหลวงพงศ์ระพีพร อาภากร (ผอ.ส่วนฯ) เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
นายณัฐพล ศรีพจนารถ เศรษฐกรชำนาญการ
นายวัชรินทร์ ทดลา เศรษฐกรชำนาญการ
นายปฐมพงษ์ เอกวนิชชาญ เศรษฐกรปฏิบัติการ
นายนวพล ภิญโญอนันตพงษ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ
นางสาวณิชนันท์ โลกวิทูล เศรษฐกรปฏิบัติการ
นางสาวอภิษฎา วานิชประเสริฐพร เศรษฐกรปฏิบัติการ
นางสาวโสมรสี อยู่โพธิ์  
นางสาวสุณิสา โตใหญ่  
นางสาวทิพย์มาศ ณ ชาตรี  
นายภิญโญ เมินดี  
นางสาวพัชราภรณ์ กิตติวิเศษกุล   
   

 

 

 

 

 

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR