ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน > ส่วนระบบสถาบันการเงิน >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ส่วนระบบสถาบันการเงิน

 

 

 

ส่วนระบบสถาบันการเงิน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวนลินทิพย์ วณิชศรี (ผอ.ส่วนฯ) เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
นางดวงกมล ทองเจือเพชร เศรษฐกรปฏิบัติการ
นายศรัณย์วุฒิ ตรรกพงศ์ เศรษฐกรชำนาญการ
นางสาวอาร์จนา ปานกาญจโนภาส เศรษฐกรชำนาญการ
นายธีรภัทร สุทธิไวยกิจ   
นายชินพงศ์ กันนา   
นางสาวนุชนาถ บราเฮ็ง   
   

 

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR