ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายภาษี > ส่วนนโยบายภาษีสรรพากร >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ส่วนนโยบายภาษีสรรพากร

 

ส่วนนโยบายภาษีสรรพากร
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นางภัทราศรัย  พานิชวงศ์ (ผอ.ส่วนฯ) เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
   
นายปัณณ์ อนันอภิบุตร เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวจารุพัสตร์ พลทรัพย์ เศรษฐกรชำนาญการ
นายกานต์ จันทร์วิทยานุชิต เศรษฐกรชำนาญการ
นายมยูร บุญยะรัตน์ เศรษฐกรชำนาญการ
นายศราวุธ พรมพันห่าว เศรษฐกรปฏิบัติการ
นายพรรณเชษฐ ถิ่นจอม  
นางสาวปิติพร  ลัดดาวัลย์  

 

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR