ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ > ส่วนความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ส่วนความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ

 

 

ส่วนความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นายกนต์ธีร์ นุชสุวรรณ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวบุณฑรีก์ โฆษิตานุฤทธิ์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวสิริมน กิจสุวรรณ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวกชวรรณ ศรีมณฑา เศรษฐกรปฏิบัติการ
นางสาวรัตตัญญู เดชจิจารุวัฒน์ เศรษฐกรปฏิบัติการ
นายรอม อรุณวิสุทธิ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ
นางสาวศิริวรรณ แก้วโพธ์
   

 

  

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR