ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ > ส่วนความร่วมมืออาเซียนและอนุภูมิภาค >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน

 

ส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นางณัฐยา อัชฌากรลักษณ์ (ผอ.ส่วนฯ)     
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
   
นางสาวจรสพร เฉลิมเตียรณ เศรษฐกรปฏิบัติการ
นายเดชชัย กุลวงศ์ เศรษฐกรชำนาญการ
นางสาวนิสา อินต๊ะสงค์ เศรษฐกรปฏิบัติการ
นายสรรพัชญ์ ศรีสุพรรณ  
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ กลิ่นธูป  
นางสาวนพิชญ์ธิญา แสงกล้า  
   

 

  

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR