ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ > ส่วนนโยบายเศรษฐกิจการคลังระหว่างประเทศ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ส่วนนโยบายเศรษฐกิจการคลังระหว่างประเทศ

 

 

ส่วนนโยบายเศรษฐกิจการคลังระหว่างประเทศ
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวอรุณศรี เมธิสริยพงศ์  เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวเบญญาภา สุขึนุ เศรษฐกรชำนาญการ
นางสาวศิริตลา แสงด้วง เศรษฐกรชำนาญการ
นางสาวสุชีรา ทองประกอบ เศรษฐกรปฏิบัติการ
นางสาวนุจนีย์ พลล้ำ เศรษฐกรปฏิบัติการ
นายยุทธภูมิ จารุเศร์นี  เศรษฐกร 
นางกาญจนา อยู่สิน  
นางสาวภัทรพร พิทักษ์ธรรม
 
 นายศิรพล ฤทธิประศาสน์ เศรษฐกรชำนาญการ 
 นายชาญวิทย์ ลิมปิยพันธ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR