ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค > ส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค


 

ส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นายสมคิด บุญล้นเหลือ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
 นายสัณหณัฐ เศรษฐศักดาศิริ เศรษฐกรปฏิบัติการ
นายนรพัชร์ อัศววัลลภ  เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวกุลกัลยา พระยาราช เศรษฐกรชำนาญการ
นางสาวอภิญญา เจนธัญญารักษ์ เศรษฐกรชำนาญการ
นางสาวคงขวัญ ศิลา เศรษฐกรชำนาญการ
นายปฐมดนัย พลจันทร์ เศรษฐกรชำนาญการ
นายพนันดร อรุณีนิรมาน เศรษฐกรชำนาญการ
นางสาวกุสุมา คงฤทธิ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ  
นายธนบัตร รักสุจริต เศรษฐกรปฏิบัติการ
นางสาวจริยา จิริยะสิน เศรษฐกรปฏิบัติการ
นางสาวณัฏฐธิดา จันภักดี  
นายนิภัทร์ ชมบ้านแพ้ว  

 

 

 

 


 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR