ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายการคลัง > ส่วนระบบสถิติการคลัง >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ส่วนระบบสถิติการคลัง

 

ส่วนระบบสถิติการคลัง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวพูนพิลาศ  ลีละยูวะ (ผอ.ส่วนฯ) เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวไพลิน ช่างภิญโญ  เศรษฐกรชำนาญการ
นายธรรมฤทธิ์ คุณหิรัญ  เศรษฐกรปฏิบัติการ
นายอธิก เล้าสกุล  เศรษฐกรปฏิบัติการ
นายชัยวัฒน์ หาญพิทักษ์พงศ์  เศรษฐกรปฏิบัติการ
 นางสาวรานนท์ เจริญทอง  
นางสาวบี ไพรเขตร์  
นางสาวสุชาภรณ์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์  
นางสาวศิริวรรณ สนหอม  
นางสาวภัสธีญา ชัยพรมมา  
นางสาววิยะดา นาคปน  
นายพงศธร วรมาลี  
นางสาวชุติพร ขำทวีพรหม  
นายพงศกร ลักษณาวิบูลย์กุล  
นายณัฐชัย ภักดีฉนวน  
นายณัฐพล อิ่มเกียรติ  
นางสาววันเฉลิม ฤกษ์มงคล  

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR