ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายการคลัง > ส่วนบริหารวินัยการคลัง >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ส่วนบริหารวินัยการคลัง

 

ส่วนบริหารวินัยการคลัง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวนวจิตต์ บุณยรัตพันธุ์ (ผอ.ส่วนฯ)

เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ /รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือทางการคลัง

 นางวรรณา แพรศรี

เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ /ปฏิบัติราชการในฐานะผู้อำนวยการส่วนบริหารวินัยการคลัง

   
   
นางสาวพรทิพา ศรีขจรวุฒิศักดิ์ เศรษฐกรชำนาญการ
นางสาวลลิตา ละสอน เศรษฐกรปฏิบัติการ
 นายภัทร จารุวัฒนมงคล  เศรษฐกรปฏิบัติการ
   
             -  
   

 

 

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทร 02-273-9020

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR