ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักงานเลขานุการกรม > ฝ่ายบริหารทั่วไป >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง 
นางมาลี ล้อจรัสศรีวงษ์ (หัวหน้าฝ่าย)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางทัศนีย์ ควรเจริญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอ้อยทิพย์ ทรัพย์จรูญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอ้อยใจ จรัสวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสกิณา ไชยก้านตรง  
นางสาววราภรณ์ ลือสิริพรกุล  
นายนักสิทธิ์ แย้มฟัก  เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ
นายนิรัญ พงษ์พิน  
นายสุรชัย สอนเดช  
นายสมบูรณ์ วิเศษรจนา  เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ
นางสาวศิริพร ส่งเสียง  
นายดิเรก สันสอาด  
นางนันทกาญจน์ สอนเดช  เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ
นายบุญชู วงษ์เพ็ง  เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ
นายเฉลิมวุฒิ โกสาพันธ์  
นางสาวธนพร บรรจงรัตน์  
นายอร่าม แก้วอิน  

 

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR