ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักงานเลขานุการกรม > ส่วนอำนวยและประสานงานราชการ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ส่วนอำนวยการและประสานงานราชการ

ส่วนอำนวยและประสานงานราชการ

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง 
นางจินตนา โภคะธนวัฒน์ (ผอ.ส่วน ปฏิบัติการในตำแหน่ง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางพรทิพย์ เล็กอุทัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาววรัญญาภรณ์ ภูวดลวัฒนพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวธารทิพย์  ขาวผ่องอำไพ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอำไพ ทองม่วง เจ้้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางศรีสุคนธ์ บุญญวินิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกฤติยา ลิขิตประยูรพงศ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวเสาวรส เกตุแก้ว  
นางสาวอัจฉริยะ ทับเปลี่ยน  
นางสาวนันทิยากร ลักษณะแก้ว  
นางสาวพรพิมล เพ็ญบุญ  
นางสาวสุพัติ์ยา กองพรม  
นายศักรินทร์ หงษ์โต  
นางสาวปภิญญา บุณยะตุลานนท์  

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR