ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักงานเลขานุการกรม > ส่วนบริหารงานคลัง >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ส่วนบริหารงานคลัง

ส่วนบริหารงานคลัง

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง 
นางกัญจน์ณิชา กาวิโล (ผอ.ส่วน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาวศุภมาส  ยอดเณร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวงามตา  เสนปิ่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
นางสุณี  เนียรประดิษฐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
นางดารณี  ทรวงแสง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
นางสาวนิตยา นาหนองขาม  
นางสาวพรทิพย์ สัมฤทธิ์  
นางสาวพรสุรีย์ เชื้อรัฐพงศ์  
นางสาวรัตนา ผิวงาม  
นางนฤมล ถึกไทย  
นางสาวรัชดาพร หงษ์ประชา  

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR