ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักงานเลขานุการกรม > ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
 

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง 

นางณัชกานต์ สว่างอารมณ์  (ผอ.ส่วน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวธิดารัฐ ประทุมทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวติณณ์ชยุตา อุทัยสมบูรณ์สุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอารีรัตน์ ชุ่มมงคล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวณัฐธิดา แก้วประเสริฐ
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางธิดารัฐ ประทุมทอง  
นางสาวกานต์ชนา เขมะจิตร์  
นางสาวนฤมล ธารารมย์  
นางสาวสุธีรา ขุนภักดี  
นางสาวอรวรรณ ช.เจริญยิ่ง  
นางสาววิมลทิพย์ ศิรินันทวกุล  

 

   
เพิ่มเติม...

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR