ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > FPO Forum >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
79 เนื้อหา  
 
มหกรรมแบงค์รัฐเพื่อประชาชน (15 มิ.ย. 2558)
ประกาศรับสมัครผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (1 พ.ค. 2558)
ผลงานวิชาการการสัมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 FPO Symposium 2014 วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 (20 ส.ค. 2557)
การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย สศค. เรื่อง“การศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนนักธุรกิจไทย ในการลงทุนทางตรงในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเอส 31 ถนนสุขุมวิท (3 ก.ย. 2557)
การสัมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 FPO Symposium 2014 วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี (15 ก.ค. 2557)
สรุปการสัมมนา FPO Forum “นับถอยหลังสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558” (10 ส.ค. 2554)
การสัมมนา(FPO Forum) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบของภาษีมูลค่าเพิ่มต่อการสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้และเศรษฐกิจของประเทศ” (10 ต.ค. 2554)
งานสัมมนาทางวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปี2554 อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวอย่างมั่นใจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554 (25 ส.ค. 2554)
การสัมมนา FPO Forum เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป (14 ม.ค. 2554)
สรุปการสัมมนา FPO Forum เรื่อง “การจัดอันดับทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษเทศบาลนคร” (24 ก.ย. 2553)
ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนา FPO Forum เรื่อง ความตกลงเขตการค้าเสรีกับสินค้าสุรา : จะเปิดหรือปิด (31 ส.ค. 2553)
การสัมมนาเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) เรื่อง ประชาพิจารณ์การจัดทำความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (5 ก.พ. 2553)
การสัมมนาเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) เรื่อง “ประกันราคาพืชผลคนไทยได้อะไร” (4 ก.ย. 2552)
กำหนดการสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (31 ส.ค. 2552)
การสัมมนาตามโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... (27 ส.ค. 2552)
การสัมมนาเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) หัวข้อ ครบรอบ 1 ปี กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (24 ส.ค. 2552)
สรุปการสัมมนาวิชาการ FPO Forum เรื่อง กรอบการเจรจาที่เหมาะสมในการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีภาคบริการด้านการเงินของไทย” (21 ส.ค. 2552)
ภาพบรรยากาศ : การสัมมนาเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค จ.มุกดาหาร (5 ส.ค. 2552)
ภาพบรรยากาศ : การสัมมนาเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) เรื่อง กรอบการเจรจาที่เหมาะสมในการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีภาคบริการด้านการเงินของไทย (21 ส.ค. 2552)
การสัมมนาวิชาการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) หัวข้อ ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถภาคบังคับ: เข้มแข็ง เพียงพอ หรือยัง (20 ส.ค. 2552)
สรุปการสัมมนาวิชาการ FPO Forum เรื่อง กรอบการเจรจาที่เหมาะสมในการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีภาคบริการด้านการเงินของไทย” (14 ส.ค. 2552)
การสัมมนาวิชาการ FPO Forum ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค (จ.สุราษฎร์ธานี) (28 ส.ค. 2552)
สรุปการสัมมนาวิชาการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง FPO Forum ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษญกิจการคลังสู่ภูมิภาค จ.มุกดาหาร (5 ส.ค. 2552)
การสัมมนาเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) เรื่อง เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม (1 ก.ค. 2552)
การสัมมนาวิชาการ FPO Forum ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค ณ จังหวัดสมุทรสาคร 22 พค. 2552 (24 เม.ย. 2552)
 
หน้าที่ : 1 2 3 4

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR