ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > ข่าวสาร > ประกาศอัตราเงินชดเชย >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
20 เนื้อหา  
 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากร สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร (15 ส.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากร สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร (15 ส.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากร สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร (15 ส.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ2/2555 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร (30 ส.ค. 2555)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ1/2555 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร (30 ส.ค. 2555)
สรุปการปรับปรุงอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ตามประกาศที่ อ 1/2552 อ 2/2552 และ อ 3/2552 (17 มี.ค. 2553)
บัญชีอัตราเงินชดเชยท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรที่ อ 1/2552 (11 ม.ค. 2553)
ที่ อ 1/2552 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย (8 ม.ค. 2553)
ที่ อ 2/2552 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์ (8 ม.ค. 2553)
ที่ อ 3/2552 เรื่อง ยกเลิกอัตราเงินชดเชย และกำหนดสินค้าที่ไม่ให้ได้รับเงินชดเชย (8 ม.ค. 2553)
บัญชีอัตราเงินชดเชยท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ1/2550 (27 ส.ค. 2550)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ1/2550 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย (27 ส.ค. 2550)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ2/2550 เรื่อง ปรับปรุงอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์ (27 ส.ค. 2550)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ3/2550 เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่ไม่ให้ได้รับเงินชดเชย (27 ส.ค. 2550)
ที่ อ 3/2547 เรื่อง ยกเลิกอัตราเงินชดเชย และกำหนดสินค้าที่ไม่ให้ได้รับเงินชดเชย (28 ธ.ค. 2548)
บัญชีอัตราเงินชดเชยท้ายประกาศ ที่ อ 1/2547 (28 ธ.ค. 2548)
ที่ อ 1/2547 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย (28 ธ.ค. 2548)
ที่ อ 2/2547 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์ (28 ธ.ค. 2548)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ 1/2535 เรื่อง กำหนดชนิดสินค้าที่ไม่ได้รับเงินชดเชย (2 ต.ค. 2548)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ 3/2527 เรื่อง กำหนดชนิดสินค้าที่ไม่ให้ได้รับเงินชดเชย (1 ต.ค. 2548)
 

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR