ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > ข่าวสาร > แถลงข่าว >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
967 เนื้อหา  
 
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจาเดือนธันวาคม 2560 (19 ม.ค. 2561)
แถลงข่าว กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 10/2561 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... (19 ม.ค. 2561)
แถลงข่าว กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 9/2561 เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้าง สาหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (17 ม.ค. 2561)
แถลงข่าว กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 8/2561 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร) (17 ม.ค. 2561)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 58/2560 ฐานะการคลังภาคสาธารณะ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) และปีงบประมาณ 2560 (16 ม.ค. 2561)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง การส่งมอบชุดเอกสาร Standard Kit เพื่อใช้ในโครงการ Startup Club (11 ม.ค. 2561)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 4/2561 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... (9 ม.ค. 2561)
แถลงข่าว กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (9 ม.ค. 2561)
แถลงกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลแก่ประชาชน (3 ม.ค. 2561)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดาเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (3 ม.ค. 2561)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 57/2560 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดาเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (3 ม.ค. 2561)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 158/2560 เรื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค1 (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจาเดือนธันวาคม 2560 (28 ธ.ค. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 56/2560 เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจาเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 (28 ธ.ค. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 55/2560 เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 (28 ธ.ค. 2560)
แถลงกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 157/2560 เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (27 ธ.ค. 2560)
แถลงกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 156/2560 เรื่อง ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (27 ธ.ค. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 154/2560 การขยายระยะเวลาการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (27 ธ.ค. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 153/2560 เรื่อง โครงการของขวัญปีใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (27 ธ.ค. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 151/2560 เรื่องการอบรมนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดพิษณุโลก (25 ธ.ค. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 54/2560 สรุปการสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum)ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ จังหวัดชลบุรี (22 ธ.ค. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 53/2560 เรื่องรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (20 ธ.ค. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 149/2560 เรื่อง เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2561 (20 ธ.ค. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 52 / 2560 เรื่อง งานสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) (18 ธ.ค. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 139/2560 เรื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (29 พ.ย. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 138/2560 เรื่อง มาตรการด้านการเงินสาหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (29 พ.ย. 2560)
 
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR