ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > ข่าวสาร > แถลงข่าว >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
935 เนื้อหา  
 
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 132/2560 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านความเห็นชอบของ สนช. เตรียมรองรับมาตรการให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย (17 พ.ย. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 130/2560 เรืิ่อง แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ. (15 พ.ย. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 47/2560 เรื่อง เรื่อง การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ของสถาบันการเงิน พ.ศ. .... ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (8 พ.ย. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 128/2560 เรื่อง โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (7 พ.ย. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 123/2560 เรื่อง รายงานการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business Report 2018) ของธนาคารโลก (1 พ.ย. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 122/2560 เรื่อง รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 และ 2561 “เศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.8 และยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.8 ในปี 2561” (30 ต.ค. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 121/2560 เรื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจาเดือนตุลาคม 2560 “ (30 ต.ค. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 46/2560 เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจาเดือนกันยายน 2560 (30 ต.ค. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 45/2560 เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจาเดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ปี 2560 (30 ต.ค. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 119/2560 เรื่อง แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 118/2560 เรื่อง (30 ต.ค. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 44/2560 เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเงินฝาก ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. .... (28 ต.ค. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 118/2560 เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปี งบประมาณ 2560 (25 ต.ค. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 117/2560 เรื่อง ฐานะการคลังของรัฐบาลประจ าปีงบประมาณ 2560 (25 ต.ค. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 43/2560 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกันยายน 2560 (19 ต.ค. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 42/2560 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (19 ต.ค. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 116/2560 เรื่อง การประชุมประจ าปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี2560 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา (18 ต.ค. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 115/2560 เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 24 (18 ต.ค. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 113/2560 เรื่อง การประชุมประจาปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา (11 ต.ค. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 108/2560 เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (28 ก.ย. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 107/2560 เรื่อง ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (28 ก.ย. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 41/2560 เรื่อง ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2560) และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (28 ก.ย. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 106/2560 เรื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจาเดือนกันยายน 2560 (28 ก.ย. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 40/2560 เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจาเดือนสิงหาคม 2560 (28 ก.ย. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 39/2560 เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจาเดือนสิงหาคม 2560 “ (28 ก.ย. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 38/2560 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... (18 ก.ย. 2560)
 
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR