ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > ข่าวสาร > แถลงข่าว >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
1013 เนื้อหา  
 
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 22/2561 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนมีนาคม 2561 (20 เม.ย. 2561)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 21/2561 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดาเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ประจาเดือนมีนาคม 2561 (19 เม.ย. 2561)
แถลงข่าวกระทรงการคลัง ฉบับที่ 56/2561 เรื่อง แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech) (18 เม.ย. 2561)
แถลงข่าวกระทรงการคลัง ฉบับที่ 54/2561 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 97 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา นา (17 เม.ย. 2561)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 20/2561 การสัมมนา เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 (11 เม.ย. 2561)
แถลงข่าวกระทรงการคลัง ฉบับที่ 52/2561 เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 (11 เม.ย. 2561)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 51 / 2561 เรื่อง เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (10 เม.ย. 2561)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 50 / 2561 เรื่องผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (9 เม.ย. 2561)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 48 / 2561 เรื่อง การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 (4 เม.ย. 2561)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 19/2561 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดาเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ประจาเดือนมีนาคม 2561 (3 เม.ย. 2561)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 43/2561 เรื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนมีนาคม 2561 (29 มี.ค. 2561)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 18/2561 เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 (29 มี.ค. 2561)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 17/2561 เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (29 มี.ค. 2561)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 41 / 2561 เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดภูเก็ต (23 มี.ค. 2561)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 40 / 2561 เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรในสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้านมายเซ็ตการประกอบการ ครั้งที่ 1 (22 มี.ค. 2561)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับ 39/2561 เรื่อง โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 ของธนาคารออมสิน (20 มี.ค. 2561)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 16 / 2561 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (20 มี.ค. 2561)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับ 38/2561 เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (20 มี.ค. 2561)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับ 37/2561 เรื่อง ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (20 มี.ค. 2561)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 15 / 2561 เรื่อง ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) (19 มี.ค. 2561)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 14/ 2561 เรื่องชี้แจงประเด็นกำลังซื้อทรุดหนักรอบ 10 ปี (16 มี.ค. 2561)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับ 35/2561 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันทำงธุรกิจ (9 มี.ค. 2561)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 13 / 2561 เรื่อง การสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 (7 มี.ค. 2561)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 34/2561 เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ จังหวัดเพชรบุรี (5 มี.ค. 2561)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 12/2561 เรื่อง การสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 (5 มี.ค. 2561)
 
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR