ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > ข่าวสาร > แถลงข่าว >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
911 เนื้อหา  
 
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 38/2560 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... (18 ก.ย. 2560)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 103/2560 โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดสุพรรณบุรี (18 ก.ย. 2560)
ข่าวแถลงกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 102/2560 เรื่อง แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560 - 2564) (14 ก.ย. 2560)
ข่าวแถลงกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 101/2560 เรื่อง การประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (13 ก.ย. 2560)
ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 98/2560 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน และการสัมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดหนองคาย (5 ก.ย. 2560)
แถลงกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 95/2560 เรื่อง ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (31 ส.ค. 2560)
แถลงกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 94/2560 เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (31 ส.ค. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 37/2560 เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (30 ส.ค. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 36/2560 เรื่อง เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (30 ส.ค. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 35/2560 เรื่อง งานสัมมนาวิชาการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 “ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลัง” วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ (ช่วงบ่าย) นา (25 ส.ค. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 34/2560 เรื่อง งานสัมมนาวิชาการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 14 ประจาปี 2560 (25 ส.ค. 2560)
ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 92/2560 เรื่อง โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดนครราชสีมา (22 ส.ค. 2560)
ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 91/2560 เรื่อง ผลการประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (18 ส.ค. 2560)
ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 85/2560 เรื่อง โครงการคํ้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่ (2 ส.ค. 2560)
ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 84/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อรองรับมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย พร้อมหาแหล่งเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (2 ส.ค. 2560)
ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 83/2560 เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 (2 ส.ค. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 33/2560 เรื่อง งานสัมมนาวิชาการของสานักงานเศรษฐกิจการคลังประจาปี 2560 “ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลัง” (2 ส.ค. 2560)
ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 82/2560 เรื่อง ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (27 ก.ค. 2560)
ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 81/2560 เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (27 ก.ค. 2560)
ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ฉบับที่ 80/2560 รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 “เศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 โดยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกที่ขยายตัวดี และการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวต่อเนื่อง” (27 ก.ค. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 32/2560 เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจาเดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (27 ก.ค. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 31/2560 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจาเดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (27 ก.ค. 2560)
ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 79/2560 เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ (27 ก.ค. 2560)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 30/2560 เรื่อง สรุปการสัมมนาวิชาการเวทีสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสานักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4/2560 ณ จังหวัดลพบุรี (21 ก.ค. 2560)
ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 76/2560 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน และการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดอุบลราชธานี (20 ก.ค. 2560)
 
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน EcoSystem FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR