ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > เกี่ยวกับ สศค. > FAQ > คำถามเกี่ยวกับสำนักนโยบายภาษี >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
19 เนื้อหา  
 
ปัจจุบันนิติบุคคลที่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลแตกต่างกัน มีอัตราและเงื่อนไขอะไรบ้าง? (10 ม.ค. 2549)
มูลนิธิที่ประสงค์จะขอรับการพิจารณาเป็นองค์การ สถานสาธารณะกุศลจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? (10 ม.ค. 2549)
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างภาษีอากรของไทย (10 ม.ค. 2549)
มาตรการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน มีหลักการอย่างไร (10 ม.ค. 2549)
มาตรการชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก มีหลักการอย่างไร (10 ม.ค. 2549)
มาตรการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ มีหลักการอย่างไร (10 ม.ค. 2549)
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการส่งออกมีกี่ประเภท (10 ม.ค. 2549)
มาตรการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) มีหลักการอย่างไร (10 ม.ค. 2549)
มาตรการส่งเสริมการลงทุน มีหลักการอย่างไร (10 ม.ค. 2549)
มาตรการจัดตั้งเขตปลอดอากร มีหลักการอย่างไร (11 ม.ค. 2549)
ปัจจุบันอัตราอากรขาเข้าเฉลี่ยภายใต้กรอบอัตราปกติ (Genera Rate) ของไทย เท่ากับเท่าใด (11 ม.ค. 2549)
เมื่อปี พ.ศ. 2546 กระทรวงการคลังได้ปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากร ทั้งระบบโดยยึดหลักการไต่มูลค่าเพิ่ม (Value Added Escalation) และได้กำหนดอัตราขั้นตอนการผลิตไว้ 3 อัตรา คือ ร้อยละ 1 ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 ฯ (11 ม.ค. 2549)
การใช้มาตร 12 และมาตร 14 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร พ.ศ. 2530 เพื่อออกประกาศกระทรวงการคลังแตกต่างกันอย่างไร (11 ม.ค. 2549)
มาตรการทางภาษีเพื่อฟื้นฟู 3 จังหวัดที่ประสบธรณีพิบัติภัย : ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยซื้อของในร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shop) (11 ม.ค. 2549)
มาตรการภาษีเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่อะไรบ้าง? (11 ม.ค. 2549)
มาตรการปรับปรุงภาษีสุราตามมติ ครม. 6 กันยายน 2548 (11 ม.ค. 2549)
อัตราภาษีสรรพสามิตกำหนดตามกฎหมายกี่ลักษณะ อะไรบ้าง (11 ม.ค. 2549)
กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการภายใต้กฎหมายใดบ้าง (11 ม.ค. 2549)
ภาษีสรรพสามิตจัดเก็บจากสินค้าและบริการกี่ประเภท อะไรบ้าง (11 ม.ค. 2549)
 

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR