ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > เกี่ยวกับ สศค. > FAQ > คำถามเกี่ยวกับสำนักนโยบายการออมและการลงทุน >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
21 เนื้อหา  
 
การออมภาคบังคับพื้นฐานของประเทศทีมีอยู่ครอบคลุมหรือไม่ (11 ม.ค. 2549)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) คืออะไร (11 ม.ค. 2549)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund : PVD) คืออะไร (11 ม.ค. 2549)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) คืออะไร (11 ม.ค. 2549)
กองทุนประกันสังคมเพื่อความชราภาพคืออะไร (11 ม.ค. 2549)
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (แบบเดิม) คืออะไร (11 ม.ค. 2549)
รัฐบาลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออมของประชาชนอย่างไรบ้าง (11 ม.ค. 2549)
การออมทางอ้อมคืออะไร (11 ม.ค. 2549)
การออมทางตรงคืออะไร (11 ม.ค. 2549)
การออมคืออะไร (11 ม.ค. 2549)
BEX คืออะไร (11 ม.ค. 2549)
Securitization คืออะไร (11 ม.ค. 2549)
ตราสารหนี้ Floating Rate Bond คืออะไร (11 ม.ค. 2549)
แนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศของไทยเป็นอย่างไร (11 ม.ค. 2549)
ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิกสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี (MIGA) (11 ม.ค. 2549)
ปัจจุบันกระทรวงการคลังมีมาตรการในการสนับสนุนธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)ในประเทศไทยอย่างไรบ้าง (11 ม.ค. 2549)
กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช. ) จะช่วยให้ประชาชนมีรายได้หลังเกษียณเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด (11 ม.ค. 2549)
ต้องการทราบเหตุผลและความจำเป็นในการจัคตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) (11 ม.ค. 2549)
ภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน มีความจำเป็นต้องระดมเงินออมมากน้อยแค่ไหน (11 ม.ค. 2549)
ดุลบัญชีเดินสะพัดสามารถสะท้อนช่องว่างการออมและการลงทุนของประเทศได้อย่างไร (11 ม.ค. 2549)
การออม การลงทุน และดุลบัญชีเดินสะพัดมีความสัมพันธ์กันอย่างไร (11 ม.ค. 2549)
 

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR