ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > เกี่ยวกับ สศค. > FAQ > คำถามเกี่ยวกับสำนักนโยบายระบบการเงิน >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
28 เนื้อหา  
 
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยสถาบันการเงินของรัฐ แก่ผู้ประสบธรณีพิบัติภัย (สึนามิ) มีความคืบหน้าอย่างไร (11 ม.ค. 2549)
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในปี 2547 (11 ม.ค. 2549)
ระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ณ สิ้นปี 2547 มีจำนวนเท่าใด (11 ม.ค. 2549)
ในรอบปี 2547 สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง (11 ม.ค. 2549)
โครงการประเมินทางด้านการเงิน หรือ FSAPs คืออะไร และมีบทบาทอย่างไรในระบบเศรษฐกิจ (11 ม.ค. 2549)
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) มีความเป็นมาอย่างไร และมีบทบาทอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจ (11 ม.ค. 2549)
ธุรกิจ Non-bank คืออะไร และมีบทบาทอย่างไรในระบบเศรษฐกิจ (11 ม.ค. 2549)
ความคืบหน้าของการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นอย่างไรบ้าง (11 ม.ค. 2549)
ธ.ก.ส. มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ ให้สามารถชำระหนี้ได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ (11 ม.ค. 2549)
สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง (11 ม.ค. 2549)
กระทรวงการคลังให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างไร (11 ม.ค. 2549)
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพไปได้เท่าไรแล้ว (11 ม.ค. 2549)
ในปัจจุบัน บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาเท่าใด (11 ม.ค. 2549)
ผู้ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตต้องมีคุณสมบัติอย่างไร (11 ม.ค. 2549)
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลตามประกาศของกระทรวงการคลังมีอะไรบ้าง (11 ม.ค. 2549)
ระบบการชำระเงินคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจ (11 ม.ค. 2549)
การให้เช่าซื้อคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร (11 ม.ค. 2549)
การให้เช่าแบบลีสซิ่งคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร (11 ม.ค. 2549)
สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการแก้ไขหนี้สินภาคประชาชนอย่างไรบ้าง (11 ม.ค. 2549)
ปัจจัยในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของประเทศไทยควรประกอบด้วยอะไรบ้าง (11 ม.ค. 2549)
มาตรการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian bond market development initiative) มีความเป็นมาและการดำเนินการอย่างไร (11 ม.ค. 2549)
การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (Asset capitalization) คืออะไร (11 ม.ค. 2549)
ทางการมีหลักเกณฑ์วิธีการอย่างไร กรณีผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ได้ให้สินเชื่อเงินสดแก่ผู้บริโภคแล้วในวันที่ประกาศกระทรวงการคลังฯ (11 ม.ค. 2549)
กระทรวงการคลังมีมาตรการอะไรบ้างในการส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง (11 ม.ค. 2549)
โครงการจัดตั้งบริษัท จำกัด หรือนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) เพื่อสนับสนุนธุรกิจการเกษตร มีรูปแบบการดำเนินงานอย่างไร (11 ม.ค. 2549)
 
หน้าที่ : 1 2

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR