ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > เกี่ยวกับ สศค. > FAQ > คำถามเกี่ยวกับสำนักนโยบายการคลัง >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
23 เนื้อหา  
 
การที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่จีนมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนในระยะเวลาอันใกล้ จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร (11 ม.ค. 2549)
ในระยะยาวปัญหาทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศมีอะไรบ้าง มีแนวทางเตรียมการรองรับปัญหาดังกล่าวอย่างไร (11 ม.ค. 2549)
ปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2548 มีอะไรบ้าง (11 ม.ค. 2549)
ปัจจัยบวกของเศรษฐกิจไทยในปี 2548 มีอะไรบ้าง (11 ม.ค. 2549)
การลงทุนในโครงการ Mega Projects จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไร (11 ม.ค. 2549)
การสูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้าง (11 ม.ค. 2549)
ดุลการค้าที่ขาดดุลสูงเป็นสิ่งที่น่ากังวลหรือไม่ (11 ม.ค. 2549)
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2548 เป็นอย่างไร (11 ม.ค. 2549)
ระบบบำเหน็จบำนาญในปัจจุบันมีความครอบคลุมแรงงานมากน้อยแค่ไหน และจะทำอย่างไรจึงจะให้ครอบคลุมแรงงานทั่วประเทศ (11 ม.ค. 2549)
กระทรวงการคลังมีแนวทางปฏิรูประบบการออมในรูปแบบระบบบำเเหน็จบำนาญหรือได้มีการเตรียมการในเรื่องการออมเพื่อการเกษียณอายุหรือการชราภาพให้แก่ประชาชนอย่างไร (11 ม.ค. 2549)
ความจำเป็นในการศึกษาโครงการการออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับแรงงานนอกระบบ (11 ม.ค. 2549)
สถานการณ์ไข้หวัดนก มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์มากน้อยเพียงใด (11 ม.ค. 2549)
ข้อบกพร่องของภาษีบำรุงท้องที่คืออะไร (11 ม.ค. 2549)
ข้อบกพร่องของภาษีโรงเรือนและที่ดินคือ (11 ม.ค. 2549)
สถานะของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .. (11 ม.ค. 2549)
การดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในเงื่อนไขการกำหนดสัดส่วนรายได้ (11 ม.ค. 2549)
ในปีงบประมาณ 2549 สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลจะเป็นเท่าใดและได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจำนวนเท่าไร (11 ม.ค. 2549)
แนวโน้มฐานะการคลังของภาครัฐ (รัฐบาล + องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค. (GFS) ปีงบประมาณ 2548 (11 ม.ค. 2549)
แนวโน้มฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบ สศค. (GFS) ปีงบประมาณ 2548 (11 ม.ค. 2549)
การคลังของรัฐบาลตามระบบ สศค. (GFS) ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548 (11 ม.ค. 2549)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2548 (เดือนตุลาคม 2547 � เดือนมีนาคม 2548) (11 ม.ค. 2549)
สถานการณ์ด้านรายได้ ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548 (11 ม.ค. 2549)
การจัดเก็บรายได้รัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2548 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548 เป็นอย่างไรบ้าง (11 ม.ค. 2549)
 

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR