ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > เกี่ยวกับ สศค. > FAQ > คำถามเกี่ยวกับกลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
4 เนื้อหา  
 
คำถามที่ 4 จากการที่กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงนำในเรื่องการพัฒนาระบบราชการ มีการประเมินผลการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ (11 ม.ค. 2549)
คำถามที่ 3. ในฐานะที่สศค. เป็นหน่วยงานวิชาการ จะมีกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมและสร้างทักษะความรู้ด้านเศรษฐกิจให้แก่บุคคลภายนอกหรือไม่ (11 ม.ค. 2549)
คำถาม 2. โครงสร้างของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีการพัฒนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร (11 ม.ค. 2549)
คำถามที่ 1 กิจกรรมหลักของกลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ (กสภ.) ของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)มีอะไรบ้างงานในความรับผิดของของ กสภ. (11 ม.ค. 2549)
 

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR