ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > เกี่ยวกับ สศค. > ข้อมูลองค์กร > วิสัยทัศน์ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
วิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล

พันธกิจ

1. ศึกษา และวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายด้านการคลัง ระบบการเงิน การออม และการลงทุน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ

2. ติดตาม กำกับ และประเมินผล มาตรการเศรษฐกิจการคลังให้มีประสิทธิภาพ

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายเศรษฐกิจการคลังกับทุกภาคส่วน

4. พัฒนาบุคลากรและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ คุณธรรม และมีความสุข


ยุทธศาสตร์

1.ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและแข่งขันได้

2.กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.เสริมสร้างความเข้มแข็งของการคลังภาคสาธารณะ

4.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
 
5.เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร
 


เป้าประสงค์

1.เศรษฐกิจไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

2.การเจริญเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน

3.การคลังของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน

4.องค์กรได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากสาธารณชน

5.องค์กรก้าวหน้าและบุคลากรมีความสุข

 

กลยุทธ์

1.1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเงินไทยผ่านนวัตกรรม Fintech

1.2 สนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้า การเงิน และการลงทุนในภูมิภาค

1.3 อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)

2.1 ยกระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน

2.2 สร้างองค์ความรู้และระบบคุ้มครองด้านการเงินและการประกันภัยแก่ประชาชน

2.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการออม การเงิน และการลงทุนของประเทศไทยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

2.4 พัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังเพื่อดูแลและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2.5 พัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

2.6 พัฒนาเครื่องมือเศรษฐกิจภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มผลิตภาพให้กับภูมิภาค

3.1 ยกระดับและรักษาวินัยทางการคลังที่ยั่งยืน

3.2 สร้างความเข้มแข็งการคลังท้องถิ่น

3.3 ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

3.4 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านการคลังอย่างครบถ้วนและครอบคลุมทุกภาคส่วน

4.1 เผยแพร่บทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้งในภูมิภาคและต่างประเทศ

4.2 สร้างองค์ความรู้และฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับประเทศ

4.3 พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน

5.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและการทำงานอย่างมีความสุข

5.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ

5.3 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ในเชิงปฏิบัติ

5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล

5.5 พัฒนาระบบบริหาร และการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ

5.6 ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

 

 ค่านิยม                         

          ส : เสนอแนะอย่างมีหลักการ
          ศ : ศึกษาโดยไม่หยุดนิ่ง
          ค : คนคลังที่มีคุณภาพ


 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR