ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

-

นายกัมพล     ฉายสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร : 0-2273-9020 ต่อ 3710   E-mail : kampholc@fpo.go.th

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลตามแผนดังกล่าว

 (2) วางแผน พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน

(3) พัฒนางานสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการคลัง โดยเป็นศูนย์กลางในการจัดทำระบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเงินการคลังของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่องค์กร เอกชน ภาครัฐ และสาธารณชนทั่วไป

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400
   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR