ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน

นายชนะชัย ประยูรสิน

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน

 


สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันภัยและการบริหารเงินลงทุน รวมทั้งการประกันภัยให้มีความมั่นคง สามารถแข่งขันได้ และมีมาตรฐานทั้งในด้านระบบการเงินและการบัญชี และด้านการกำกับดูแลที่ดี

2. เสนอแนะและออกนโยบายในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย รวมทั้งส่งเสริมและสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ประชาชนด้วยระบบประกันภัย

3. เสนอแนะและออกแบบนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

4. ติดตามภาวการณ์ประกันภัยและประสานงานกับสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อเสนอแนะนโยบายในการกำกับดูแลระบบการประกันภัยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม

5. เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในการพัฒนาระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาให้มีความมั่นคงและได้มาตรฐานสากลตามสัญญาการจัดการดูแลผลประโยชน์

6. เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในการคุ้มครองเงินฝากให้เหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

7. เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการสร้างความมั่นคงแก่ผู้ฝากเงินและผู้ใช้บริการของระบบการเงินฐานราก

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน EcoSystem FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR