ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

 

 

 

 นางสาวสภัทร์พร  ธรรมาภรณ์พิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

 

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  

(1) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในด้านระบบการเงินและระบบสถาบันการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการคลัง และนโยบายเศรษฐกิจอื่นของรัฐบาล รวมทั้งวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ

(2) เสนอแนะและออกแบบนโยบายการพัฒนาระบบการเงินและระบบสถาบันการเงิน

(3) ติดตามและดูแลการปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน โดยประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่กำกับดูแล สถาบันการเงิน

(4) เสนอแนะและออกแบบนโยบายการดำเนินงานของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆ ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ รวมทั้งติดตามและดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงินดังกล่าว

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน EcoSystem FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR