ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน


1.JPG

นางสาวสภัทร์พร   ธรรมาภรณ์พิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
 

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้  
(1) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในด้านระบบการเงินและระบบสถาบันการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการคลัง และนโยบายเศรษฐกิจอื่นของรัฐบาล รวมทั้งวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
(2) เสนอแนะและออกแบบนโยบายการพัฒนาระบบการเงินและระบบสถาบันการเงิน
(3) ติดตามและดูแลการปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน โดยประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่กำกับดูแล สถาบันการเงิน
(4) เสนอแนะและออกแบบนโยบายการดำเนินงานของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆ ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ รวมทั้งติดตามและดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงินดังกล่าว
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหม

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR