ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายภาษี >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
สำนักนโยบายภาษี

 

นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษี


(โทร : 0-2273-9020  ต่อ  3514 )

 

สำนักนโยบายภาษี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ออกแบบนโยบาย และกำหนดกลยุทธ์และมาตรการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นของรัฐ รวมถึงเสนอแนะการจัดเก็บภาษีอากรประเภทใหม่

2. เสนอแนะและออกแบบนโยบายการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

3. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านภาษีอากรให้ครบถ้วนทันสมัย ครอบคลุมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อการวิเคราะห์นโยบายภาษีที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำบทวิเคราะห์และรายงานเกี่ยวกับข้อมูลภาษีอากร เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยด้านการคลัง

4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความเห็น และข้อหารือและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายภาษีแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน

5. เผยแพร่ความรู้ด้านภาษีอากรแก่ประชาชน

6. ร่วมสปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน EcoSystem FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR