ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายภาษี >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
สำนักนโยบายภาษี

1-(1).JPG

นายฤทธิ์   ศยามานนท์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษี

โทร: 02-273-9020 ต่อ 3514


สำนักนโยบายภาษี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ออกแบบนโยบาย และกำหนดกลยุทธ์และมาตรการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นของรัฐ รวมถึงเสนอแนะการจัดเก็บภาษีอากรประเภทใหม่
(2) เสนอแนะและออกแบบนโยบายการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
(3) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านภาษีอากรให้ครบถ้วนทันสมัย ครอบคลุมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อการวิเคราะห์นโยบายภาษีที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำบทวิเคราะห์และรายงานเกี่ยวกับข้อมูลภาษีอากร เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยด้านการคลัง
(4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความเห็น และข้อหารือและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายภาษีแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน
(5) เผยแพร่ความรู้ด้านภาษีอากรแก่ประชาชน
(6) ร่วมสปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR