ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
 

1-(3).JPG

นายศรพล   ตุลยะเสถียร

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3261


สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะ และออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาค โดยสร้างเครือข่ายเพื่อประสานการออกแบบนโยบายกับองค์กรใน ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2) ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ปัจจัยเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ประเมินผลกระทบ และจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจไทยในการประุชุมทั้งในประเทศและเวทีระหว่างประเทศ
(3) พัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและใช้เป็นเครื่องมือในการประมาณการเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว
(4) จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ และนัยเชิงนโยบายเสนอต่อกระทรวงการคลัง
(5) ประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูล สถานกาณ์เศรษฐกิจไทย ผลการประมาณการเศรษฐกิจไทย และผลการศึกษาวิิเคราะห์เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนและสถาบันที่ทำหน้าที่ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย
(6) ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในประเด็นทางเศรษฐกิจ และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัีญ ในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ผู้สนใจ
(7) ดำเนินการหรือจัดให้มีการดำเนินการขยายฐานการลงทุน เพื่อสนับสนุนให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ และการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ
(8) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   
เพิ่มเติม...

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR