ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายการคลัง >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
สำนักนโยบายการคลัง


1.JPG
 
นางสาวสุภัค   ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง

โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3500


สำนักนโยบายการคลัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะ และออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการคลังของภาครัฐบาล รวมทั้งกำหนดรูปแบบที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจทั้งด้านรายได้ รายจ่าย การบริหารดุลงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน และหนี้สาธารณะ
(2) ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานภาวะรายได้ รายจ่าย ดุลงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน หนี้สาธารณะ และภาพรวมฐานะการคลังภาครัฐบาลตามระบบสากล รวมทั้งการดำเนินนโยบายและมาตรการกึ่งการคลังของรัฐบาล และภาระผูกพันทางการคลัง
(3) วางแผนด้านการคลังและจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการคลังของกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานของแผนดังกล่าว
(4) เสนอแนะกฎเกณฑ์และแนวทางในการรักษาวินัยทางการคลัง และการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบความยั่งยืนทางการคลัง การจัดทำและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
(5) จัดทำข้อมูลด้านการคลังภาคสาธารณะ ข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายด้านการคลัง เพื่อใช้ในการเผยแพร่ให้เกิดความโปร่งใสทางการคลัง
(6) เสนอแนะและออกแบบนโยบายด้านการคลังท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
โทร 02-273-9020
   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR