ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายการคลัง >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
สำนักนโยบายการคลัง

 

  

 นางสาวสุภัค ไชยวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง
 
 


โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3500

สำนักนโยบายการคลัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

( 1 )  เสนอแนะ และออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการคลังของภาครัฐบาล รวมทั้งกำหนดรูปแบบที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจทั้งด้านรายได้ รายจ่าย การบริหารดุลงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน และหนี้สาธารณะ

( 2 )  ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานภาวะรายได้ รายจ่าย ดุลงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน หนี้สาธารณะ และภาพรวมฐานะการคลังภาครัฐบาลตามระบบสากล รวมทั้งการดำเนินนโยบายและมาตรการกึ่งการคลังของรัฐบาล และภาระผูกพันทางการคลัง

( 3 )  วางแผนด้านการคลังและจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการคลังของกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานของแผนดังกล่าว

( 4 )  เสนอแนะกฎเกณฑ์และแนวทางในการรักษาวินัยทางการคลัง และการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบความยั่งยืนทางการคลัง การจัดทำและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

( 5 )  จัดทำข้อมูลด้านการคลังภาคสาธารณะ ข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายด้านการคลัง เพื่อใช้ในการเผยแพร่ให้เกิดความโปร่งใสทางการคลัง

( 6 )  เสนอแนะและออกแบบนโยบายด้านการคลังท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

( 7 )  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทร 02-273-9020

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน EcoSystem FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR