ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > เกี่ยวกับ สศค. > จัดซื้อจัดจ้าง >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
609 เนื้อหา  
 
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (17 พ.ย. 2560)
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบการคำนวณและเผยแพร่อัตราเงินชดเชยค่าภาษีสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2560 (13 พ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 (18 ต.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (3 ต.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail) (18 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (13 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (7 ก.ย. 2560)
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (6 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 (5 ก.ย. 2560)
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการปปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail) ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (5 ก.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 (25 ส.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง สอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (23 ส.ค. 2560)
สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดรับยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (22 ส.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail) ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จำนวน 1 โครงการ โดยผู้สนใจติดต่อขอรับ-ยื่นเอกสารสอบราคาเช่าได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานพัสดุ (ชั้น 1) ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 กันยายน 2560 (21 ส.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (17 ส.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง สอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยผู้สนใจติดต่อขอรับ-ยื่นเอกสารสอบราคาเช่าได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานพัสดุ (ชั้น 1) ระหว่างวันที่ 9-22 สิงหาคม 2560 กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 (9 ส.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 11/2560 การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 (3 ส.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างทำระบบภาพ แสง สี เสียง และคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ส.ค. 2560)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (24 ก.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (19 ก.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก เรื่อง สอบราคาจ้างทำระบบภาพ แสง สี เสียง และคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปี 2560 (17 ก.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก เรื่อง สอบราคาจ้างทำระบบภาพ แสง สี เสียง และคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปี 2560 (17 ก.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและจัดเก็บข้อมูลของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 มิ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง สอบราคาจ้างทำระบบภาพ แสง สี เสียง และคอมพิวเตอร์ สำหรับสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปี 2560 (28 มิ.ย. 2560)
 
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR