ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > เกี่ยวกับ สศค. > จัดซื้อจัดจ้าง >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
631 เนื้อหา  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (9 มี.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (6 มี.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (9 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสาร และเครื่องถ่ายเอกสาร (หมืกของแท้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร(หมืกของแท้) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง จำหน่ายทรัพย์สินโดยวิธีทอดตลาด (26 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร (หมึกของแท้) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 25 มกราคม 2561 (15 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ (หมึกของแท้) จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (8 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการปรับปรุงระบบการคำนวณและเผยแพร่อัตราเงินชดเชยค่าภาษีสินค้าส่งออก ที่ผลิตในราชอาณาจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ขนาดเอ 4 ชนิด 80 แกรม (คุณภาพสูง) จำนวน 7,500 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (21 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย Download เอกสารได้ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2561 กำหนดยื่นเอกสารผ่านระบบวันที่ 10 มกราคม 2561 (21 ธ.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสาร และเครื่องถ่ายเอกสาร (หมึกของแท้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 (14 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย Download เอกสารได้ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 กำหนดยื่นเอกสารผ่านระบบวันที่ 4 มกราคม 2561 (14 ธ.ค. 2560)
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 7 - 13 ธันวาคม 2560 (7 ธ.ค. 2560)
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2560 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ขนาดเอ 4 ชนิด 80 แกรม (คุณภาพสูง) จำนวน 7,500 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 (28 พ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 (23 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง การซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ (หมึกของแท้) จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 (23 พ.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบการคำนวณและเผยแพร่อัตราเงินชดเชยค่าภาษีสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117017031) โดย Download เอกสารได้ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 (21 พ.ย. 2560)
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (17 พ.ย. 2560)
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบการคำนวณและเผยแพร่อัตราเงินชดเชยค่าภาษีสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2560 (13 พ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 (18 ต.ค. 2560)
 
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR