ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > เกี่ยวกับ สศค. > ข้อมูลองค์กร >

เนื้อหาหลัก

Untitled Document
ประวัติความเป็นมาของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์
จรรยาบรรณ
โครงสร้างการบริหาร
รายนามอดีต ข้าราชการ สศค.
แผนยุทธศาสตร์ สศค. พ.ศ.2559-2563
แผนปฏิบัติราชการ
แผน ปปท.
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer:CIO)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
คู่มือปฏิบัติงานของ สศค.
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2555
การจัดการกับข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2557
แผนการจัดการความรู้ สศค.
แผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ของ สศค.
แผนธรรมาภิบาลและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ สศค.
การเผยแพร่ แผน/ผล การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัดการัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐปี 2558
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเศรษฐกิจการคลังปี พ.ศ.2560 - 2564
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
เจตจำนงสุจริต
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR