ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช

 
หน้าแรก
 


My Blog
My Playlists

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
  หน้าแรก > ดาวน์โหลด >


คำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

 


การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

 


ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งสหกรณ์

 


แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล ระบบ DPIS

 


แบบสอบถามโครงการวิจัยรายจ่ายสวัสดิการภาคสาธารณะ

 


การคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 


ใบสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 


Adobe Reader 9.1

 


Adobe Flash Player 10

 


Real Player

 


Quicktime Player 7

 


Download Fonts

 


แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

 


รับการเลือกตั้ง ผู้จัดการ

 


แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่

 


แบบฟอร์มส่งเอกสารเพื่อให้แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลประวัติข้าราชการของ สศค.

 


คำขอหนังสือรับรอง

 


หนังสือขอลาออกจากราชการ (สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

 


แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (สำหรับพนักงานราชการ/พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ/ลูกจ้างชั่วคราว)

 
 

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR